การประชุมวิชาการประจำปี 2566 ครั้งที่ 16

16th Annual Meeting 2023

โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566

การประชุมวิชาการประจำปี 2566 ครั้งที่ 16

อัตราค่าลงทะเบียน

แพทย์/ทันตแพทย์ บุคลากรสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ
สมาชิกสมาคมฯ ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ *Trainees
(Residents/PG)
สมาชิกสมาคมฯ ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ *Trainees
(Residents/PG)
วันนี้ - 31 ตุลาคม 2566 2,200 2,400 1,600 1,800 2,000 1,600
1-22 พฤศจิกายน 2566 2,400 2,600 1,800 2,000 2,200 1,800
ลงทะเบียนในวันประชุม 2,600 3,100 2,000 2,200 2,400 2,000

* Trainee ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรม
** สำหรับสมาชิกตลอดชีพ (อายุเกิน 65 ปี) ยกเว้นค่าลงทะเบียนงานประชุม THAI CLEFT 2023
** ค่าลงทะเบียนดังกล่าวรวมอาหารกลางวัน ของว่างในระหว่างการประชุม และ Welcome Reception
** ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีผู้ติดตาม หากผู้ติดตามของท่านต้องการร่วม Welcome Reception มีค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท ติดต่อได้ที่ รองเลขาธิการสมาคม 087-7099824