การประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 15

15th Annual Meeting 2022

โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน
วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565

การประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 15

อัตราค่าลงทะเบียน

แพทย์/ทันตแพทย์ บุคลากรสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ
สมาชิกสมาคมฯ ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ *Trainees
(Residents/PG)
สมาชิกสมาคมฯ ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ *Trainees
(Residents/PG)
วันนี้ - 31 ตุลาคม 2565 1,800 2,000 1,600 1,600 1,800 1,400
1-9 พฤศจิกายน 2565 2,000 2,200 1,800 1,800 2,000 1,600
ลงทะเบียนในวันประชุม 2,200 2,700 2,000 2,000 2,200 1,800

* Trainee ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรม
** สำหรับสมาชิกตลอดชีพ (อายุเกิน 65 ปี) ยกเว้นค่าลงทะเบียนงานประชุม THAI CLEFT 2022
** ค่าลงทะเบียนดังกล่าวรวมอาหารกลางวัน ของว่างในระหว่างการประชุม และ Welcome Reception
** ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีผู้ติดตาม หากผู้ติดตามของท่านต้องการร่วม Welcome Reception มีค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท ติดต่อได้ที่ รองเลขาธิการสมาคม 087-7099824