การรับชมเทป

การประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 13
สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย
13th Annual Meeting of the Thai Cleft Lip-Palate and Craniofacial Association (THAI CLEFT 2020)
ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563

สามารถรับชมเทปย้อนหลังการประชุม วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
สามารถรับชมเทปย้อนหลังการประชุม วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป