ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต

ความเชี่ยวชาญ : อธิการบดี
สังกัด : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 08:45-09:00 น. : กล่าวเปิดงาน


รศ. พญ.วิมล ศิริมหาราช

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ตกแต่ง
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 08:45-09:00 น. : กล่าวต้อนรับ


รศ. นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ตกแต่ง
สังกัด : ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 08:45-09:00 น. : กล่าวรายงาน
เวลา 10.15-12.00 น. : เทคโนโลยีการรักษาและดูแลผู้ป่วย Cleft Lip/Palate และ Craniofacial Anomalies
เวลา 13.00-14.45 น. : Digitally Integrated Health Network for Cleft and Craniofacial Patients

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09:00-10:30 น. : Thailand Consensus on Cleft and Craniofacial Care 2020 (TCCC 2020)


ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ตกแต่ง
สังกัด : ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09:00-10:00 น. : Opening Keynote : การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ในประเทศไทย


ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

ความเชี่ยวชาญ : ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยอาวุโส
สังกัด : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09:00-10:00 น. : Keynote บรรยาย: ความเป็นมาของการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาในประเทศไทย


อ. นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ตกแต่ง
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 10.00-12.00 น. : เทคโนโลยีการรักษาและดูแลผู้ป่วย cleft lip and palate และ craniofacial anomalies บรรยาย : ประสบการณ์การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัย หรือเพิ่มประสิทธิภาพรักษาผู้ป่วย ณ ปัจจุบัน


อ. นพ.สรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริ

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ตกแต่ง
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 10.00-12.00 น. : เทคโนโลยีการรักษาและดูแลผู้ป่วย cleft lip and palate และ craniofacial anomalies บรรยาย : ประสบการณ์การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัย หรือเพิ่มประสิทธิภาพรักษาผู้ป่วย ณ ปัจจุบัน


ผศ. นพ.ศรัณย์ วรศักดิ์วุฒิพงษ์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ตกแต่ง
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 10.00-12.00 น. : เทคโนโลยีการรักษาและดูแลผู้ป่วย cleft lip and palate และ craniofacial anomalies บรรยาย : ประสบการณ์การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัย หรือเพิ่มประสิทธิภาพรักษาผู้ป่วย ณ ปัจจุบัน


รศ. ทพ. ดร.ปฐวี คงขุนเทียน

ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมประดิษฐ์
สังกัด : ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 10.00-12.00 น. : เทคโนโลยีการรักษาและดูแลผู้ป่วย cleft lip and palate และ craniofacial anomalies บรรยาย : ประสบการณ์การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัย หรือเพิ่มประสิทธิภาพรักษาผู้ป่วย ณ ปัจจุบัน


พญ.ชุติมา จิรภิญโญ

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ตกแต่ง
สังกัด : ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00-14.45 น. : Digitally Integrated Health Network for Cleft and Craniofacial Patients


น.ส.ชุติมณฑน์ ปัญญาคำ

ความเชี่ยวชาญ : นักจิตวิทยาคลินิค
สังกัด : ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00-14.45 น. : Digitally Integrated Health Network for Cleft and Craniofacial Patients

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 14.00-15.30 น. : Updates and Innovation in Nursing and Psychosocial Care


น.ส.อาทิติยา แดงสมบูรณ์

ความเชี่ยวชาญ : พยาบาลวิชาชีพ
สังกัด : ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00-14.45 น. : Digitally Integrated Health Network for Cleft and Craniofacial Patients

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 14.00-15.30 น. : Updates and Innovation in Nursing and Psychosocial Care


รศ. ทพ. ดร.พูนศักดิ์ ภิเศก

ความเชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์จัดฟัน
สังกัด : ศูนย์ตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00-14.45 น. : Digitally Integrated Health Network for Cleft and Craniofacial Patient : แชร์ประสบการณ์ :การสร้างและการทำงานเครือข่ายจากภูมิภาคต่าง ๆ
เวลา 15.00-16.30 น. : Updates from Dentist Panel discussion :นวัตกรรมและองค์ความรู้ ล่าสุดด้านการพยาบาลและการดูแลด้านจิตใจ


ผศ. นพ.พลากร สุรกุลประภา

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ตกแต่ง
สังกัด : ศูนย์ตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00-14.45 น. : Digitally Integrated Health Network for Cleft and Craniofacial Patient : แชร์ประสบการณ์ :การสร้างและการทำงานเครือข่ายจากภูมิภาคต่าง ๆ


รศ. ดร.เบญจมาศ พระธานี

ความเชี่ยวชาญ : นักแก้ไขการพูด
สังกัด : ศูนย์ตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00-14.45 : Digitally Integrated Health Network for Cleft and Craniofacial Patient : แชร์ประสบการณ์ :การสร้างและการทำงานเครือข่ายจากภูมิภาคต่าง ๆ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 15.30-17.00 น. : Updates from Speech Pathology and Otolaryngologist : Obstructive sleep apnea in cleft lip cleft palate


พว.สุธีรา ประดับวงษ์

ความเชี่ยวชาญ : พยาบาลชำนาญการพิเศษ
สังกัด : ศูนย์ตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00-14.45 : Digitally Integrated Health Network for Cleft and Craniofacial Patient : แชร์ประสบการณ์ : การสร้างและการทำงานเครือข่ายจากภูมิภาคต่าง ๆ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 14.00-15.30 น. : Panel Discussion : นวัตกรรมและองค์ความรู้ล่าสุดด้านการพยาบาลและการดูแลด้านจิตใจ ( Chairpersons )


ทพญ.อัมพร เดชพิทักษ์

ความเชี่ยวชาญ : ทันตสาธารณสุข
สังกัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00-14.45 น. : Digitally Integrated Health Network for Cleft and Craniofacial Patients : แชร์ประสบการณ์ : การสร้างและการทำงานเครือข่ายจากภูมิภาคต่าง ๆ


รศ. ทพญ.มารศรี ชัยวรวิทย์กุล

ความเชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์จัดฟัน
สังกัด : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00-14.45 น. : Digitally Integrated Health Network for Cleft and Craniofacial Patients : แชร์ประสบการณ์ : การสร้างและการทำงานเครือข่ายจากภูมิภาคต่าง ๆ


รศ. ดร.สุภาพร ชินชัย

ความเชี่ยวชาญ : นักแก้ไขการพูด และนักกิจกรรมบำบัด
สังกัด : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00-14.45 น. : Digitally Integrated Health Network for Cleft and Craniofacial Patients : แชร์ประสบการณ์ : การสร้างและการทำงานเครือข่ายจากภูมิภาคต่าง ๆ


ผศ. นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ตกแต่ง
สังกัด : ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและศีรษะ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 17:00-17:30 น. : กล่าวปิดงาน


คุณพนมวรรณ อยู่ดี

ความเชี่ยวชาญ : นักสังคมฯ และเลขาธิการมูลนิธิ ฯ
สังกัด : มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00-14.45 น. : Digitally Integrated Health Network for Cleft and Craniofacial Patients : แชร์ประสบการณ์ : การสร้างและการทำงานเครือข่ายจากภูมิภาคต่าง ๆ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 14:00-15:30 น. : Panel discussion : นวัตกรรมและองค์ความรู้ล่าสุด ด้านการพยาบาลและการดูแลด้านจิตใจ


ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์

ความเชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์จัดฟัน
สังกัด : สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 15.00-16.30 น. : Updates from Dentist Panel discussion : นวัตกรรมและองค์ความรู้ ล่าสุดด้านการพยาบาลและการดูแลด้านจิตใจ


ผศ. ทพญ.วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล

ความเชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์จัดฟัน
สังกัด : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
เวลา 15:00-16:30 น. : Updates from Dentists


รศ. นพ. ทพ.ธงชัย นันทนรานนท์

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สังกัด : สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09:00-10:30 น. : Thailand Consensus on Cleft and Craniofacial Care 2020 (TCCC 2020)


ศ. ทพ.ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร

ความเชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์
สังกัด : สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09:00-10:30 น. : Panel discussion : Consensus of Thailand on Cleft and Craniofacial Care 2020 (TCCC 2020)


ผศ. ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ

ความเชี่ยวชาญ : โสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูด
สังกัด : สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09:00-10:30 น. : Thailand Consensus on Cleft and Craniofacial Care 2020 (TCCC 2020)


รศ. ดร.ศิริอร สินธุ

ความเชี่ยวชาญ : พยาบาลวิชาชีพ
สังกัด : สภาการพยาบาล

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09:00-10:30 น. : Thailand Consensus on Cleft and Craniofacial Care 2020 (TCCC 2020)


รศ. พญ. สุวิชา แก้วศิริ

ความเชี่ยวชาญ : ตัวแทนราชวิทยาลัย แห่งประเทศไทย
สังกัด : ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09:00-10:30 น. : Panel discussion : Consensus of Thailand on Cleft and Craniofacial Care 2020 (TCCC 2020)


ศ. นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ทางด้านพันธุศาสตร์
สังกัด : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09:00-10:30 น. : Panel discussion : Consensus of Thailand on Cleft and Craniofacial Care 2020 (TCCC 2020)


รศ. พญ.จิตลัดดา ดีโรจน์วงศ์

ความเชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ทางด้านระบบทางเดินหายใจ
สังกัด : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09:00-10:30 น. : Panel discussion : Consensus of Thailand on Cleft and Craniofacial Care 2020 (TCCC 2020)


ผศ. นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ตกแต่ง
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00-10.30 น. : Panel discussion : Consensus of Thailand on Cleft and Craniofacial Care 2020 (TCCC 2020) : Chairperson
เวลา 10.45-12.30 น. : Update from Plastic and Maxillofacial Surgeon แชร์ประสบการณ์ : องค์ความรู้ล่าสุด ด้านการผ่าตัดรักษา


ผศ. ทพญ. ดร.เกศกัญญา สัพพะเลข

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สังกัด : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 10:45-12:30 น. : Updates from Plastic and Maxillofacial Surgeons


อ. ทพ.วริศ เผ่าเจริญ

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สังกัด : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 10:45-12:30 น. : Updates from Plastic and Maxillofacial Surgeons แชร์ประสบการณ์ : องค์ความรู้ล่าสุด ด้านการผ่าตัดรักษา


รศ. ดร.พัชรี วรกิจพูนผล

ความเชี่ยวชาญ : พยาบาลวิชาชีพ
สังกัด : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 14:00-15:30 น. : Updates and Innovation in Nursing and Psychosocial Care แชร์ประสบการณ์ : องค์ความรู้ล่าสุด ด้านการผ่าตัดรักษา


พว.พรพรรณ ดาศรี

ความเชี่ยวชาญ : พยาบาลวิชาชีพ
สังกัด : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 14:00-15:30 น. : Updates and Innovation in Nursing and Psychosocial Care แชร์ประสบการณ์ : องค์ความรู้ล่าสุด ด้านการผ่าตัดรักษา


พว.ยุพิน ปักกะสังข์

ความเชี่ยวชาญ : พยาบาลชำนาญการ
สังกัด : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น และ ศูนย์ตะวันฉาย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 14.00-15.30 น. : Panel Discussion : นวัตกรรมและองค์ความรู้ล่าสุดด้านการพยาบาลและการดูแลด้านจิตใจ (Chairpersons)


Prof. Triona Sweeney

ความเชี่ยวชาญ : Cleft Specialist, Speech & Language Therapist
สังกัด : Temple Street Children’s University Hospital, Dublin, Ireland

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 15:30-17:00 น. : Updates from Speech Pathologists and Otolaryngologists


รศ. พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ

ความเชี่ยวชาญ : แพทย์ โสต ศอ นาสิก
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 15:30-17:00 น. : Updates from Speech Pathologists and Otolaryngologists : Obstructive sleep apnea in cleft lip cleft palate


ผศ. พญ.ภาณินี จารุศรีพันธุ์

ความเชี่ยวชาญ : แพทย์ โสต ศอ นาสิก
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 15:30-17:00 น. : Updates from Speech Pathologists and Otolaryngologists